Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden De Arend gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Tiel.

Artikel 1. Definities 

1.1. De Arend: De Arend Waardenburg B.V., gevestigd te Waardenburg en ingeschreven in het  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11042741. 

1.2 De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt (niet zijnde consument) of  met wie daarover gesproken wordt. 

1.3 Opdracht respectievelijk het werk: alle werkzaamheden of leveringen die geoffreerd worden of  overeengekomen zijn. 

1.4 Overeenkomst: de tussen De Arend en opdrachtgever gesloten overeenkomst van koop of opdracht,  alsmede aanneming van werk of enige andere overeenkomst. 

1.5 Werkdag: een dag niet zijnde een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid  dan wel bij of krachtens de voor De Arend geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag  of andere niet individuele vrije dag. 

1.6 Werkbare (werk)dag: zie artikel 18.6 hierna. 

1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemiddelen zoals e-mail e.d. verstaan.

Artikel 2. Toepassing en wijziging 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van de totstandkoming  en de inhoud van iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of de uitvoering  van werkzaamheden door De Arend. 

2.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Arend voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.3 De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk  uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overgekomen. In dat geval geldt bij strijdigheid tussen deze  algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, dat deze  algemene voorwaarden prevaleren.  

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten  worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.  Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

2.5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Arend deze algemene voorwaarden  eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten met de Arend, tenzij later schriftelijk anders wordt  overeengekomen. 

2.6 De Arend is eenzijdig bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen  treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De Arend zal de gewijzigde  voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is  medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is  medegedeeld. 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden 

3.1 De Arend aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners  en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid  van de algemene voorwaarden van De Arend onverlet. De algemene voorwaarden van De Arend prevaleren. 

3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Arend aanvaard onder bovengenoemde condities  en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet  automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden. 

Artikel 4. Offerte aangenomen werk en overige offertes  

4.1 In het geval offertes ten aanzien van aangenomen werk door De Arend zijn gebaseerd op de door  opdrachtgever verstrekte gegevens, omschrijving(en), plan(nen), tekening(en), ontwerp(en),  afbeelding(en), model(len), schets(en) etc, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van  alle door haar verstrekte gegevens, omschrijving(en), plan(nen), tekening(en), ontwerp(en),  afbeelding(en), model(len), schets(en) etc. 

4.2 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de  opdrachtgever tenzij De Arend direct te kennen geeft het aanbod alsnog in te trekken. 

4.3 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat De Arend de  werkzaamheden heeft aangevangen. 

4.4 De Arend kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of  verschrijving bevat. 

4.5 Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld aanbod of prijsopgave kan niet  deels worden aanvaard.  

4.6 Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaamheden of materialen, vormen  géén onderdeel van het overeengekomen werk of de leveringen. 

4.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen/offertes geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is  gekomen, is De Arend gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere  condities te wijzigen. 

4.8 Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk  anders blijkt. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht De Arend niet tot acceptatie van de opdracht. 

4.9 Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk  schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke  overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere  overeenkomsten. 

4.10 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is De Arend gerechtigd de kosten die gemoeid zijn  met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek De Arend de offerte uitbracht in  rekening te brengen, indien De Arend dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. 

Artikel 5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 

5.1 Enkel bestuurder(s) van De Arend of daartoe uitdrukkelijk door De Arend aangewezen perso(o)n(en)  zijn bevoegd om namens De Arend afspraken te maken en/of overeenkomsten aan te gaan, tenzij met  opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

Artikel 6. Overeenkomst 

6.1 Afspraken binden De Arend pas nadat die schriftelijk met De Arend zijn overeengekomen. 

6.2 Elke met De Arend aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat De Arend van  voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.  Opdrachtgever zal toestaan dat De Arend zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 

6.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals, maar niet beperkt tot, eigenschappen, maten,  gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Arend bij de  aanbieding verstrekt, zijn voor De Arend niet bindend en worden slechts ter illustratie/verduidelijking  gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,  afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld en/of dat van de  inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 

6.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel  voor rekening van de opdrachtgever. 

6.5 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en/of bepalingen  van de overeenkomst. 

6.6 Indien door De Arend een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed  slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken  kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.  

6.7 Geringe kleur- en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart De Arend terzake  van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen. 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten 

7.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door De Arend verstrekte informatie, waaronder – maar  niet beperkt tot – ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, schema’s en monsters worden uitdrukkelijk door De Arend voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van  De Arend en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Arend niet worden  gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel  op enigerlei andere wijze te worden gebruikt. 

7.2 De in het eerste lid bedoelde verstrekte informatie dienen op eerste verzoek van De Arend onverwijld  geretourneerd te worden aan De Arend. 

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde boete  verschuldigd van € 1.000,00 onverminderd het recht van De Arend om aanspraak te maken op volledige  schadevergoeding. 

7.4 Opdrachtgever vrijwaart De Arend voor aanspraken van derden in verband met schending van  intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht e.d. voortkomende uit of samenhangende met  informatie of informatiedragers die de opdrachtgever heeft verstrekt.  

Artikel 8. Verplichtingen van De Arend 

8.1 De Arend aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen,  ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend en onherroepelijk zijn geworden. 

8.2 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk – door een niet aan De Arend te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is De Arend gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen  in de uitvoering ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren, mits  partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. De Arend is te allen tijde gerechtigd voor de  wijzigingen meerwerk in rekening te brengen. 

8.3 De Arend is in geval hij de opdrachtgever ter zake heeft gewaarschuwd en opdrachtgever  desalniettemin uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of volgens  een ondeugdelijke werkwijze of onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk  voor gebreken in het door De Arend uitgevoerde werk. 

8.4 De werkzaamheden worden verricht op normale werkdagen binnen de gebruikelijke werktijden van  De Arend, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever 

9.1 De Opdrachtgever dient specifieke eisen en/of kwaliteitsstandaarden aan het werk schriftelijk en zo  concreet mogelijk overeen te komen met De Arend.  

9.2 De Opdrachtgever dient uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Daartoe draagt hij onder  meer tijdig zorg voor de in artikel 9.3 onder a tot en met f genoemde informatie. 

9.3 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten  en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f, die benodigd  zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht: 

 • a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen,  ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met De Arend.
 • b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
 • c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en  werktuigen.
 • d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,  water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 • e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen (in muren) enzovoort.
 • f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door haar verstrekte gegevens. 

9.5 Indien op (detail)tekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke,  mag De Arend aannemen dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. 

9.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat De Arend bij aankomst op het werk de werkzaamheden  terstond kan aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden  buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien De Arend dit noodzakelijk acht. 

9.7 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor: 

 • a. goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat materiaal en materieel te  allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden.  Voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever de extra kosten, waaronder  met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden. 
 • b. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van vol doende grootte, voor  opslag van materialen, machines, etc. 
 • c. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen. 
 • d. het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden bestemde materialen en  deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de  begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de  opslag daar van. 
 • e. water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning  en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat De Arend binnen een  straal van 25 meter hierover kan beschikken.  
 • f. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe.
 • g. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal.  

9.8 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of  leveringen die niet tot het werk van De Arend behoort, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de  uitvoering van de werkzaamheden of leveringen daarvan geen vertraging ondervinden. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever De Arend daarvan tijdig in kennis te stellen en is  opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 

9.9 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door niet aan De Arend te wijten omstandigheden,  moet de opdrachtgever de daarmede verband houdende schade en kosten, waaronder – maar niet  beperkt tot – personeelskosten, opslagkosten, transportkosten, kosten projectbegeleiding en  bouwplaatskosten, vergoeden en heeft De Arend het recht op verschuiving van de opleveringsdatum,  ook als daar niet om gevraagd is.  

9.10 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen,  hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.  

9.11 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens gegevens en  tekeningen van De Arend, die van invloed zijn of kunnen zijn op prestaties van De Arend, zijn voor  rekening en risico van de opdrachtgever.  

9.12 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te  dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en  waterdicht), indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De werkplek dient vorstvrij en  voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn.  Bij gebreke daarvan is De Arend niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht  alle door De Arend in verband daarmede geleden schade te vergoeden.  

9.13 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat het door De Arend aangebrachte werk  niet wordt beschadigd of vernield.  

9.14 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van het werk in de omgeving  daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamheden  verbonden stof-, stank- reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan De Arends’ personeel de toegang tot de ruim ten waarin gewerkt wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd  daarna die De Arend eventueel noodzakelijk acht.  

9.15 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van  chemisch- en bouwafval.  

9.16 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat  van de te verwerken materialen en van het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.  

9.17 Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke verzekeringsdekking tegen schades betreffende  het werk alsmede de daar aanwezige materialen, gereedschappen, machines e.d. van De Arend –  inclusief gevolg- en stagnatieschade – door het afsluiten van een CAR-verzekering en/of De Arend  op die polis mee te verzekeren.  

9.18 Kosten welke ontstaan doordat opdrachtgever niet of niet tijdig aan de verplichtingen uit deze  algemene voorwaarden c.q. dit artikel voldoet, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.  

Artikel 10. Extra onvoorziene kosten 

10.1 In alle gevallen wordt door De Arend onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde  grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend  aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake  is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan  van één of meer gewaarmerkte analyses. 

10.2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen  aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van De  Arend, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen  aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende  stoffen. 

Artikel 11. Uitbesteding werk aan derden

11.1 Opdrachtgever machtigt De Arend om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een  door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

Artikel 12. Wijze van transport en aansprakelijkheid  

12.1 Partijen komen overeen hoe en op welke condities geleverd zal worden.  

12.2 De Arend bepaalt de wijze van transport en de verpakking, behalve wanneer de opdrachtgever  specifieke wensen hieromtrent aan De Arend kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten die met die  wensen gepaard gaan zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien materialen verpakt worden  geleverd, wordt het verpakkingsmateriaal (kisten, pallets, kratten e.d.) geacht in de levering te zijn  inbegrepen en niet teruggenomen door De Arend. 

12.3 Het is De Arend toegestaan deelleveringen te verrichten.  

12.4 De opdrachtgever staat ervoor in en draagt zorg voor alle informatie die benodigd is voor  deugdelijke uitvoering van de opdracht en hij draagt zorg voor deugdelijke in ontvangstname van te  leveren materialen. Bij gebreke daarvan is artikel 9.17 van toepassing. 

12.5 Voor zover er op De Arend enige aansprakelijkheid rust met betrekking tot het transport, is deze  beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in dit geval danwel in de regel verstrekken.  

Artikel 13. Aanbetaling 

13.1 De Arend is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 35 %  te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De  Arend de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de  gedane aanbetaling. 

Artikel 14. Prijzen 

14.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BTW. 

14.2 Kosten voor begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. worden door De  Arend wel in rekening gebracht indien op grond daarvan opdracht is verleend. 

14.3 In het geval géén opdracht wordt verleend, is De Arend gerechtigd de kosten van het maken van  begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen bij  opdrachtgever. 

14.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht materiaalprijzen, prijzen van hulpmateriaal en  grondstoffen zoals elektriciteit, prijzen van onderdelen welke van derden worden betrokken, lonen en  salarissen, sociale lasten, overheidslasten, invoerrechten, heffingen, belastingen zoals onder meer  omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies een verhoging ondergaan, waar onder begrepen  prijsverhogingen door koersverschillen in de valuta waarin materialen worden gekocht dan wel de  door De Arend te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der  genoemde factoren de door De Arend verschuldigde opslagen veranderen, ook al geschiedt dit ten  gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, is De Arend gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.  

14.5 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10 % bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een  wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. 

Artikel 15. Materialen 

15.1 De Arend stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te  geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de  eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De  Arend is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15.2 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg  met De Arend, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval  van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van De Arend komen. Materialen die door de  opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd. 

15.3 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst  te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door  De Arend – tenzij anders overeengekomen – worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan De Arend toevallen, eventueel onder gehoudenheid van betaling van een in overleg tussen partijen te bepalen  vergoeding.  

15.4 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door De Arend (door)geleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring. 

Artikel 16. Wijziging van de opdracht 

16.1 Ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, is De Arend gerechtigd de daaraan  verbonden (extra) kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

16.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de  uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Arend ter kennis zijn  gebracht. De Arend is niet gehouden de verlangde wijzigingen te accepteren, zonder dat dit de  opdrachtgever recht geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of anderszins aan  te tasten.  

16.3 Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen  levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door De Arend wordt overschreden, hetgeen door de  opdrachtgever uitdrukkelijk wordt aanvaard. Dit maakt De Arend nimmer schadeplichtig.  

Artikel 17. Meer- en minderwerk 

17.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 17.2. Van meerwerk is onder meer sprake wanneer: 

 • a. opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen  werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring of uitbreiding van het werk tot  gevolg hebben of dit duurder maken; alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht  opgenomen werkzaamheden worden geacht niet tot het werk te behoren en  vormen meerwerk. 
 • b. De Arend aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten gewenst  of noodzakelijk acht, omdat dit naar het redelijk oordeel van De Arend noodzakelijk is  voor goede en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde  (overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.  

17.3 De Arend zal indien er sprake is van meer- of minderwerk opdrachtgever hierover informeren,  ook wat betreft de gevolgen voor de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk  en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 5 dagen hiertegen bezwaar heeft gemaakt danwel het  meer- of minderwerk laat uitvoeren.  

17.4 Meerwerk zal tussentijds na uitvoering daarvan gefactureerd mogen worden en betaald worden  tegen de tussen partijen overeengekomen danwel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus  worden gefactureerd.  

17.5 Door De Arend te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de  opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 18. Opleveringstermijnen

18.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever De Arend schriftelijk in  gebreke te stellen en aan De Arend een laatste, redelijke, termijn te geven alvorens er sprake kan zijn  van verzuim. 

18.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor De Arend geen beletselen  zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen. 

18.3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen  vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen,  ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en  dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van De Arend zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen. 

18.4 Indien De Arend zelf in het werk maten moet vaststellen, moet inmeten of gegevens in het werk  moet controleren, vangt de levertijd of de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan de datum waarop dit  gebeurd is. De resultaten van deze controles of metingen worden schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar  gemaakt.  

18.5 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking  opgeslagen. 

18.6 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk  halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden die niet aan De Arend te  wijten zijn gedurende tenminste vier uren respectievelijk tenminste twee uren niet kan worden gewerkt. 

18.7 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de  eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

Artikel 19. Oplevering 

19.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop De Arend dit de opdrachtgever  schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 5 dagen nadat De Arend schriftelijk aan de  opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het  werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in  gebruik heeft genomen. Na oplevering vervalt iedere aansprakelijkheid van De Arend voor gebreken die 

bij oplevering bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren voor opdrachtgever.  

19.2 Kleine gebreken zullen door De Arend zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden  tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de  hiervoor genoemde kleine gebreken, is De Arend slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van  gebreken die hem binnen 5 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze  werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan De  Arend valt toe te rekenen. 

19.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd,  indien stagnatie optreedt, welke De Arend niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar  weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het  artikel 22.1 van deze voorwaarden genoemd. 

19.4 Indien De Arend enkel goederen levert en er sprake is van gebreken in het geleverde die tijdig zijn  gemeld, is De Arend gerechtigd tot herlevering. Indien dat niet mogelijk is, is De Arend gerechtigd tot  ontbinding van de overeenkomst. De Arend is enkel aansprakelijk voor schade indien en voor zover  genoemde gebreken hem zijn toe te rekenen.  

Artikel 20. Reclame 

20.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig  te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Arend terstond schriftelijk op de hoogte te  brengen.

20.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van levering c.q. oplevering De Arend schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden  opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of  opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 

20.3 De Arend dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij  overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te  worden ondertekend. 

20.4 Indien de reclame naar het oordeel van De Arend juist is, zal De Arend hetzij een billijke  schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij  zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van De Arend. 

Artikel 21. Aansprakelijkheid 

21.1 De Arend is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en rente die mochten ontstaan als direct of  indirect gevolg van: 

 • a. Nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die  door of vanwege hem te werk zijn gesteld in de verplichting zoals omschreven in artikel  9.1; 
 • b. Overmacht, zoals omschreven in artikel 22 van deze voorwaarden; 
 • c. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere  personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
 • d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische  dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels,  houtaantastend ongedierte en dergelijke; 
 • f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 

21.2 De Arend is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto  factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk  en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van De Arend of van hen, die door De Arend te werk zijn gesteld op de/het aan De Arend opgedragen werk(en). Deze  maximering geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere schadegevallen zijn. 

21.3 De Arend is niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te  vergoeden. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): schade van  derden of van de opdrachtgever, bedrijfssluiting en -stagnatie, verhuiskosten, opslagkosten,  herinrichtingskosten, schoonmaakkosten, verblijfs- en hotelkosten, bouwplaats- en steigerkosten,  begeleidingskosten en toezicht, stagnatiekosten en bedrijfsschade, inkomens- en omzetschade,  gederfde winst, vervangingskosten, enz. 

21.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd  zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en  schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of  gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de  bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde  van De Arend. 

21.5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen  vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens De  Arend in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop  opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen  binnen voormelde termijn schriftelijk aan De Arend te zijn gemeld. 

Artikel 22. Overmacht

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,  belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke  werkstakingen, oproer, epidemie, pandemie, ziekte van personeel, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier  te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van  goederen bij transport naar De Arend of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen  door leveranciers van De Arend, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,  belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de  middelen van vervoer van De Arend, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden  meebrengen of door enig andere oorzaak buiten schuld van De Arend, leveren voor De Arend 

overmacht op, die De Arend ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder  dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan  doen gelden. 

22.2 De Arend is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om  of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden  of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben  opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te  betalen en is De Arend niet gehouden enige vergoeding aan opdrachtgever ter zake te verlenen. 

Artikel 23. Garantie 

23.1 Garantie op de door De Arend geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts  verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door De Arend gegeven. 

23.2 De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de  door De Arend geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren  van de ondeugdelijke goederen. 

23.3 De garantie vervalt indien de door De Arend geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld  en/of verwerkt. 

23.4 Indien de garantie betreft door De Arend uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige  voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, alsmede in geval  van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden. 

23.5 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek, importeurs of groothandelsgarantie gelden  slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

Artikel 24. Eigendomsvoorbehoud 

24.1 Zolang De Arend geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot  de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder  begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Arend. 

24.2 De Arend heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de  nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,  surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet  Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of  een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 

24.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de  opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 25. Wanprestatie en ontbinding 

25.1 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke  tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien: 

 • a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat  aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De Arend heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering  van de overeenkomst op te schorten.
 • b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van  betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering  Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van  haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
 • c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. 
 • d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te  verlaten. 

25.2 De Arend is indien hij op lid 1 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag  verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door De Arend reeds verleende diensten, zonder dat  enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het  recht van De Arend op vergoeding van kosten, schade en rente. 

Artikel 26. Retentierecht 

26.1 Zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft De Arend het recht van  terughouding op alle zaken die hij van opdrachtgever onder zich heeft, dat op kosten van de  opdrachtgever.  

26.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij opdrachtgever. 

Artikel 27. Betaling 

27.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder inhouding, korting en/of verrekening, te geschieden  binnen 8 dagen na dagtekening factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

27.2 De Arend is gerechtigd te factureren naar de stand van het werk indien geen termijnschema voor  facturering is overeengekomen. 

27.3 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn  en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer  voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen  van prijzen voor andere werken. 

27.4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 5 dagen na dagtekening factuur schriftelijk bij De Arend te worden ingediend. 

27.5 Ieder opschortings- of verrekeningsrecht van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. 

27.6 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in  verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd  De Arends’ recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen of facturen.  

27.7 De Arend is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn  door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente per maand te berekenen,  gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum. 

27.8 De Arend is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,  zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder  begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

27.9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die De Arend moet maken ter effectuering  van zijn rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook  genaamd, die De Arend als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van  een eventuele vrijwaringsprocedure. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal De Arend zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en/of andere daarvoor in de plaats komende regeling(en). De Arend behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te  vorderen indien deze werkelijk door haar zijn gemaakt. 

27.10 Indien opdrachtgever goederen niet in ontvangst neemt of deze anderszins niet geleverd kunnen  worden, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de  opdrachtgever, terwijl De Arend betaling van de opgeslagen goederen kan vorderen.  

27.11 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar  zijn in de volgende gevallen:  

 • a. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance  van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is  aanhangig ge maakt.  
 • b. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen  van de opdrachtgever wordt gelegd.  
 • c. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het voorgoed verlaten  van Nederland blijkt.  
 • d. Indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire  vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is die in  liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan  wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt. 

27.12 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief de handelsrente  en buitengerechtelijke kosten heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen eigendom van De  Arend. 

27.13 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de vervallen rente en  vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen  betalingen in mindering op de hoofdsom. 

Artikel 28. Bescherming Persoonsgegevens 

28.1 Opdrachtgever garandeert dat zij rechtsgeldig de persoonsgegevens aan De Arend mag  verstrekken en dat De Arend deze rechtsgeldig mag verwerken, een en ander zoals bedoeld in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Verordening  Gegevensbescherming. 

28.2 Opdrachtgever vrijwaart De Arend voor alle schade, mogelijke aanspraken van derden en/of  vorderingen, waaronder nadrukkelijk, docht niet uitsluitend, begrepen boetes van de toezichthoudende  autoriteit, schade van betrokkene(n), alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of  verzekeraars, ontstaan door of in verband met een inbreuk van Opdrachtgever op de Algemene  Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Opdrachtgever vergoedt De Arend alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of  kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. 

Artikel 29. Toepasselijk recht 

29.1 Op alle door De Arend gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het  Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in  Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het “Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk  uitgesloten. 

Artikel 30. Geschillen 

30.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder  begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechtbank van de vestigingsplaats  van De Arend aanhangig worden gemaakt. 

30.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage  overeenkomen.

Menu