Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DE AREND WAARDENBURG B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. De Arend: De Arend Waardenburg B.V., gevestigd te Waardenburg en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11042741.

1.2 De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt (niet zijnde consument) of
met wie daarover gesproken wordt.

1.3 Opdracht respectievelijk het werk: alle werkzaamheden of leveringen die geoffreerd worden of
overeengekomen zijn.

1.4 Overeenkomst: de tussen De Arend en opdrachtgever gesloten overeenkomst van koop of opdracht,
alsmede aanneming van werk of enige andere overeenkomst.

1.5 Werkdag: een dag niet zijnde een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid
dan wel bij of krachtens de voor De Arend geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag
of andere niet individuele vrije dag.

1.6 Werkbare (werk)dag: zie artikel 18.6 hierna.

1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemiddelen zoals e-mail e.d. verstaan.

Artikel 2. Toepassing en wijziging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van de totstandkoming
en de inhoud van iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of de uitvoering
van werkzaamheden door De Arend.

2.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Arend
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overgekomen. In dat geval geldt bij strijdigheid tussen deze
algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, dat deze
algemene voorwaarden prevaleren.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Arend deze algemene voorwaarden
eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten met de Arend, tenzij later schriftelijk anders wordt
overeengekomen.

2.6 De Arend is eenzijdig bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De Arend zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is
medegedeeld.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

3.1 De Arend aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners
en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden van De Arend onverlet. De algemene voorwaarden van De Arend
prevaleren.

3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Arend aanvaard onder bovengenoemde condities
en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet
automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 4. Offerte aangenomen werk en overige offertes

4.1 In het geval offertes ten aanzien van aangenomen werk door De Arend zijn gebaseerd op de door
opdrachtgever verstrekte gegevens, omschrijving(en), plan(nen), tekening(en), ontwerp(en),
afbeelding(en), model(len), schets(en) etc, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van
alle door haar verstrekte gegevens, omschrijving(en), plan(nen), tekening(en), ontwerp(en),
afbeelding(en), model(len), schets(en) etc.

4.2 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de
opdrachtgever tenzij De Arend direct te kennen geeft het aanbod alsnog in te trekken.

4.3 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat De Arend de
werkzaamheden heeft aangevangen.

4.4 De Arend kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of
verschrijving bevat.

4.5 Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld aanbod of prijsopgave kan niet
deels worden aanvaard.

4.6 Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaamheden of materialen, vormen
géén onderdeel van het overeengekomen werk of de leveringen.

4.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen/offertes geldig tot 30 dagen na
dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is
gekomen, is De Arend gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere
condities te wijzigen.

4.8 Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk
anders blijkt. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht De Arend
niet tot acceptatie van de opdracht.

4.9 Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk
schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke
overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere
overeenkomsten.

4.10 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is De Arend gerechtigd de kosten die gemoeid zijn
met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek De Arend de offerte uitbracht in
rekening te brengen, indien De Arend dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

5.1 Enkel bestuurder(s) van De Arend of daartoe uitdrukkelijk door De Arend aangewezen perso(o)n(en)
zijn bevoegd om namens De Arend afspraken te maken en/of overeenkomsten aan te gaan, tenzij met
opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Overeenkomst

6.1 Afspraken binden De Arend pas nadat die schriftelijk met De Arend zijn overeengekomen.

6.2 Elke met De Arend aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat De Arend van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat De Arend zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

6.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals, maar niet beperkt tot, eigenschappen, maten,
gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Arend bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor De Arend niet bindend en worden slechts ter illustratie/verduidelijking
gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld en/of dat van de
inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

6.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel
voor rekening van de opdrachtgever.

6.5 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en/of bepalingen
van de overeenkomst.

6.6 Indien door De Arend een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

6.7 Geringe kleur- en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart De Arend terzake
van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door De Arend verstrekte informatie, waaronder – maar
niet beperkt tot – ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, schema’s en monsters
worden uitdrukkelijk door De Arend voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van
De Arend en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Arend niet worden
gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel
op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

7.2 De in het eerste lid bedoelde verstrekte informatie dienen op eerste verzoek van De Arend onverwijld
geretourneerd te worden aan De Arend.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde boete
verschuldigd van € 1.000,00 onverminderd het recht van De Arend om aanspraak te maken op volledige
schadevergoeding.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart De Arend voor aanspraken van derden in verband met schending van
intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht e.d. voortkomende uit of samenhangende met
informatie of informatiedragers die de opdrachtgever heeft verstrekt.

Artikel 8. Verplichtingen van De Arend

8.1 De Arend aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen,
ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend en onherroepelijk zijn geworden.

8.2 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk – door een niet aan De Arend te wijten oorzaak –
slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is De Arend gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen
in de uitvoering ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren, mits
partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. De Arend is te allen tijde gerechtigd voor de
wijzigingen meerwerk in rekening te brengen.

8.3 De Arend is in geval hij de opdrachtgever ter zake heeft gewaarschuwd en opdrachtgever
desalniettemin uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of volgens
een ondeugdelijke werkwijze of onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk
voor gebreken in het door De Arend uitgevoerde werk.

8.4 De werkzaamheden worden verricht op normale werkdagen binnen de gebruikelijke werktijden van
De Arend, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1 De Opdrachtgever dient specifieke eisen en/of kwaliteitsstandaarden aan het werk schriftelijk en zo
concreet mogelijk overeen te komen met De Arend.

9.2 De Opdrachtgever dient uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Daartoe draagt hij onder
meer tijdig zorg voor de in artikel 9.3 onder a tot en met f genoemde informatie.

9.3 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten
en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f, die benodigd
zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht:
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met De Arend.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen (in muren) enzovoort.
f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door haar verstrekte gegevens.

9.5 Indien op (detail)tekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke,
mag De Arend aannemen dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden.

9.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat De Arend bij aankomst op het werk de werkzaamheden
terstond kan aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden
buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien De Arend dit noodzakelijk acht.

9.7 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

a. goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat materiaal en materieel te
allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden.
Voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever de extra kosten, waaronder
met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.
b. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van vol doende grootte, voor
opslag van materialen, machines, etc.
c. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brandc.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen.
d. het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden bestemde materialen en
deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de
begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de
opslag daar van.
e. water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning
en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat De Arend binnen een
straal van 25 meter hierover kan beschikken.
f. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe.
g. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal.

9.8 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen die niet tot het werk van De Arend behoort, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van de werkzaamheden of leveringen daarvan geen vertraging ondervinden. Indien niettemin
vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever De Arend daarvan tijdig in kennis te stellen en is
opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.9 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door niet aan De Arend te wijten omstandigheden,
moet de opdrachtgever de daarmede verband houdende schade en kosten, waaronder – maar niet
beperkt tot – personeelskosten, opslagkosten, transportkosten, kosten projectbegeleiding en
bouwplaatskosten, vergoeden en heeft De Arend het recht op verschuiving van de opleveringsdatum,
ook als daar niet om gevraagd is.

9.10 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen,
hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.

9.11 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens gegevens en
tekeningen van De Arend, die van invloed zijn of kunnen zijn op prestaties van De Arend, zijn voor
rekening en risico van de opdrachtgever.

9.12 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te
dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en
waterdicht), indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De werkplek dient vorstvrij en
voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn.
Bij gebreke daarvan is De Arend niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht
alle door De Arend in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

9.13 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat het door De Arend aangebrachte werk
niet wordt beschadigd of vernield.

9.14 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van het werk in de omgeving
daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamheden
verbonden stof-, stank- reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan De Arends’ personeel
de toegang tot de ruim ten waarin gewerkt wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd
daarna die De Arend eventueel noodzakelijk acht.

9.15 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van
chemisch- en bouwafval.

9.16 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat
van de te verwerken materialen en van het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

9.17 Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke verzekeringsdekking tegen schades betreffende
het werk alsmede de daar aanwezige materialen, gereedschappen, machines e.d. van De Arend –
inclusief gevolg- en stagnatieschade – door het afsluiten van een CAR-verzekering en/of De Arend
op die polis mee te verzekeren.

9.18 Kosten welke ontstaan doordat opdrachtgever niet of niet tijdig aan de verplichtingen uit deze
algemene voorwaarden c.q. dit artikel voldoet, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Extra onvoorziene kosten

10.1 In alle gevallen wordt door De Arend onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde
grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend
aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake
is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan
van één of meer gewaarmerkte analyses.

10.2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen
aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van De
Arend, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen
aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende
stoffen.

Artikel 11. Uitbesteding werk aan derden

11.1 Opdrachtgever machtigt De Arend om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een
door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12. Wijze van transport en aansprakelijkheid

12.1 Partijen komen overeen hoe en op welke condities geleverd zal worden.

12.2 De Arend bepaalt de wijze van transport en de verpakking, behalve wanneer de opdrachtgever
specifieke wensen hieromtrent aan De Arend kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten die met die
wensen gepaard gaan zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien materialen verpakt worden
geleverd, wordt het verpakkingsmateriaal (kisten, pallets, kratten e.d.) geacht in de levering te zijn
inbegrepen en niet teruggenomen door De Arend.

12.3 Het is De Arend toegestaan deelleveringen te verrichten.

12.4 De opdrachtgever staat ervoor in en draagt zorg voor alle informatie die benodigd is voor
deugdelijke uitvoering van de opdracht en hij draagt zorg voor deugdelijke in ontvangstname van te
leveren materialen. Bij gebreke daarvan is artikel 9.17 van toepassing.

12.5 Voor zover er op De Arend enige aansprakelijkheid rust met betrekking tot het transport, is deze
beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in dit geval danwel in de regel verstrekken.

Artikel 13. Aanbetaling

13.1 De Arend is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 35 %
te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De
Arend de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de
gedane aanbetaling.

Artikel 14. Prijzen

14.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BTW.

14.2 Kosten voor begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. worden door De
Arend wel in rekening gebracht indien op grond daarvan opdracht is verleend.

14.3 In het geval géén opdracht wordt verleend, is De Arend gerechtigd de kosten van het maken van
begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen bij
opdrachtgever.

14.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht materiaalprijzen, prijzen van hulpmateriaal en
grondstoffen zoals elektriciteit, prijzen van onderdelen welke van derden worden betrokken, lonen en
salarissen, sociale lasten, overheidslasten, invoerrechten, heffingen, belastingen zoals onder meer
omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies een verhoging ondergaan, waar onder begrepen
prijsverhogingen door koersverschillen in de valuta waarin materialen worden gekocht dan wel de
door De Arend te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der
genoemde factoren de door De Arend verschuldigde opslagen veranderen, ook al geschiedt dit ten
gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, is De Arend
gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

14.5 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10 % bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een
wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 15. Materialen

15.1 De Arend stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te
geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de
eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De
Arend is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15.2 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg
met De Arend, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval
van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van De Arend komen. Materialen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd.

15.3 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst
te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door
De Arend – tenzij anders overeengekomen – worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan De Arend
toevallen, eventueel onder gehoudenheid van betaling van een in overleg tussen partijen te bepalen
vergoeding.

15.4 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door De Arend
(door)geleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16. Wijziging van de opdracht

16.1 Ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, is De Arend gerechtigd de daaraan
verbonden (extra) kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

16.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Arend ter kennis zijn
gebracht. De Arend is niet gehouden de verlangde wijzigingen te accepteren, zonder dat dit de
opdrachtgever recht geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of anderszins aan
te tasten.

16.3 Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen
levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door De Arend wordt overschreden, hetgeen door de
opdrachtgever uitdrukkelijk wordt aanvaard. Dit maakt De Arend nimmer schadeplichtig.

Artikel 17. Meer- en minderwerk

17.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

17.2. Van meerwerk is onder meer sprake wanneer:

a. opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen
werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring of uitbreiding van het werk tot
gevolg hebben of dit duurder maken; alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht
opgenomen werkzaamheden worden geacht niet tot het werk te behoren en
vormen meerwerk.
b. De Arend aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten gewenst
of noodzakelijk acht, omdat dit naar het redelijk oordeel van De Arend noodzakelijk is
voor goede en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde
(overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.

17.3 De Arend zal indien er sprake is van meer- of minderwerk opdrachtgever hierover informeren,
ook wat betreft de gevolgen voor de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk
en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 5 dagen hiertegen bezwaar heeft gemaakt danwel het
meer- of minderwerk laat uitvoeren.

17.4 Meerwerk zal tussentijds na uitvoering daarvan gefactureerd mogen worden en betaald worden
tegen de tussen partijen overeengekomen danwel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus
worden gefactureerd.

17.5 Door De Arend te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18. Opleveringstermijnen

18.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever De Arend schriftelijk in
gebreke te stellen en aan De Arend een laatste, redelijke, termijn te geven alvorens er sprake kan zijn
van verzuim.

18.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor De Arend geen beletselen
zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18.3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen
vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen,
ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en
dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van De Arend
zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18.4 Indien De Arend zelf in het werk maten moet vaststellen, moet inmeten of gegevens in het werk
moet controleren, vangt de levertijd of de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan de datum waarop dit
gebeurd is. De resultaten van deze controles of metingen worden schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar
gemaakt.

18.5 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.

18.6 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk
halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden die niet aan De Arend te
wijten zijn gedurende tenminste vier uren respectievelijk tenminste twee uren niet kan worden gewerkt.

18.7 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 19. Oplevering

19.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop De Arend dit de opdrachtgever
schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 5 dagen nadat De Arend schriftelijk aan de
opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het
werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in
gebruik heeft genomen. Na oplevering vervalt iedere aansprakelijkheid van De Arend voor gebreken die
bij oplevering bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren voor opdrachtgever.

19.2 Kleine gebreken zullen door De Arend zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden
tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de
hiervoor genoemde kleine gebreken, is De Arend slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van
gebreken die hem binnen 5 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze
werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan De
Arend valt toe te rekenen.

19.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd,
indien stagnatie optreedt, welke De Arend niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar
weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het
artikel 22.1 van deze voorwaarden genoemd.

19.4 Indien De Arend enkel goederen levert en er sprake is van gebreken in het geleverde die tijdig zijn
gemeld, is De Arend gerechtigd tot herlevering. Indien dat niet mogelijk is, is De Arend gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst. De Arend is enkel aansprakelijk voor schade indien en voor zover
genoemde gebreken hem zijn toe te rekenen.

Artikel 20. Reclame

20.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig
te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Arend terstond schriftelijk op de hoogte te
brengen.

20.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van levering c.q. oplevering De Arend
schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of
opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20.3 De Arend dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend.

20.4 Indien de reclame naar het oordeel van De Arend juist is, zal De Arend hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij
zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van De Arend.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1 De Arend is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en rente die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van:

a. Nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die
door of vanwege hem te werk zijn gesteld in de verplichting zoals omschreven in artikel
9.1;
b. Overmacht, zoals omschreven in artikel 22 van deze voorwaarden;
c. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische
dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels,
houtaantastend ongedierte en dergelijke;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21.2 De Arend is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk
en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van De Arend
of van hen, die door De Arend te werk zijn gesteld op de/het aan De Arend opgedragen werk(en). Deze
maximering geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere schadegevallen zijn.

21.3 De Arend is niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te
vergoeden. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): schade van
derden of van de opdrachtgever, bedrijfssluiting en -stagnatie, verhuiskosten, opslagkosten,
herinrichtingskosten, schoonmaakkosten, verblijfs- en hotelkosten, bouwplaats- en steigerkosten,
begeleidingskosten en toezicht, stagnatiekosten en bedrijfsschade, inkomens- en omzetschade,
gederfde winst, vervangingskosten, enz.

21.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd
zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en
schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of
gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde
van De Arend.

21.5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens De
Arend in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen
binnen voormelde termijn schriftelijk aan De Arend te zijn gemeld.

Artikel 22. Overmacht 

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, epidemie, pandemie, ziekte van personeel, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier
te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar De Arend of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van De Arend, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de
middelen van vervoer van De Arend, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen of door enig andere oorzaak buiten schuld van De Arend, leveren voor De Arend
overmacht op, die De Arend ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder
dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan
doen gelden.

22.2 De Arend is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om
of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te
betalen en is De Arend niet gehouden enige vergoeding aan opdrachtgever ter zake te verlenen.

Artikel 23. Garantie

23.1 Garantie op de door De Arend geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts
verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door De Arend gegeven.
23.2 De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de
door De Arend geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren
van de ondeugdelijke goederen.

23.3 De garantie vervalt indien de door De Arend geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld
en/of verwerkt.

23.4 Indien de garantie betreft door De Arend uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige
voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, alsmede in geval
van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

23.5 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek, importeurs of groothandelsgarantie gelden
slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24. Eigendomsvoorbehoud

24.1 Zolang De Arend geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot
de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder
begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De Arend.

24.2 De Arend heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of
een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25. Wanprestatie en ontbinding

25.1 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat
aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De Arend heeft voorts ingeval
opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van
haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te
verlaten.

25.2 De Arend is indien hij op lid 1 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door De Arend reeds verleende diensten, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het
recht van De Arend op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 26. Retentierecht

26.1 Zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft De Arend het recht van
terughouding op alle zaken die hij van opdrachtgever onder zich heeft, dat op kosten van de
opdrachtgever.

26.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij opdrachtgever.

Artikel 27. Betaling

27.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder inhouding, korting en/of verrekening, te geschieden
binnen 8 dagen na dagtekening factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

27.2 De Arend is gerechtigd te factureren naar de stand van het werk indien geen termijnschema voor
facturering is overeengekomen.

27.3 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn
en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer
voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen
van prijzen voor andere werken.

27.4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 5 dagen na
dagtekening factuur schriftelijk bij De Arend te worden ingediend.

27.5 Ieder opschortings- of verrekeningsrecht van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

27.6 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd
De Arends’ recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen of facturen.

27.7 De Arend is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

27.8 De Arend is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

27.9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die De Arend moet maken ter effectuering
van zijn rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook
genaamd, die De Arend als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van
een eventuele vrijwaringsprocedure. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal De Arend
zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en/of andere daarvoor
in de plaats komende regeling(en). De Arend behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te
vorderen indien deze werkelijk door haar zijn gemaakt.

27.10 Indien opdrachtgever goederen niet in ontvangst neemt of deze anderszins niet geleverd kunnen
worden, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de
opdrachtgever, terwijl De Arend betaling van de opgeslagen goederen kan vorderen.

27.11 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar
zijn in de volgende gevallen:

a. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance
van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is
aanhangig ge maakt.
b. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen
van de opdrachtgever wordt gelegd.
c. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het voorgoed verlaten
van Nederland blijkt.
d. Indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire
vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is die in
liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan
wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt.

27.12 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief de handelsrente
en buitengerechtelijke kosten heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen eigendom van De
Arend.

27.13 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de vervallen rente en
vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen
betalingen in mindering op de hoofdsom.

Artikel 28. Bescherming Persoonsgegevens

28.1 Opdrachtgever garandeert dat zij rechtsgeldig de persoonsgegevens aan De Arend mag
verstrekken en dat De Arend deze rechtsgeldig mag verwerken, een en ander zoals bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

28.2 Opdrachtgever vrijwaart De Arend voor alle schade, mogelijke aanspraken van derden en/of
vorderingen, waaronder nadrukkelijk, docht niet uitsluitend, begrepen boetes van de toezichthoudende
autoriteit, schade van betrokkene(n), alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of
verzekeraars, ontstaan door of in verband met een inbreuk van Opdrachtgever op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Opdrachtgever vergoedt De Arend alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of
kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

Artikel 29. Toepasselijk recht

29.1 Op alle door De Arend gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het “Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 30. Geschillen

30.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechtbank van de vestigingsplaats
van De Arend aanhangig worden gemaakt.

30.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
overeenkomen.

Versie december 2021