Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden De Arend gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Tiel.

 1. Al onze aanbiedingen/offertes zijn ,ook wat prijzen betreft, vrijblijvend. Tenzij anders vermeldt en schriftelijk overeengekomen is.
 2. De aanbieding of offerte hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij het plaatsen van de opdracht is de koper een aanbetaling van tenminste 30% van de totale aanneemsom verschuldigd, welke binnen 3 dagen dient te worden voldaan.
 4. De bij punt 3 genoemde aanbetaling zal verrekend worden bij de laatste levering der goederen.
 5. De genoemde aanbetaling van 30% zal aan De Arend vervallen/toekomen indien de order geannuleerd of niet afgenomen wordt.(ook bij deelleveringen)
 6. Alle facturen dienen vooraf telefonisch per bank of contant bij levering te worden voldaan.
 7. Indien een factuur niet op tijd betaald wordt, worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar.
 8. Bij het niet tijdig betalen zal het factuur bedrag vermeerderd met de incasso kosten tw 15% van de hoofdsom direct opeisbaar zijn.
 9. De te maken incasso kosten zullen voor rekening van de koper
 10. Bij te late betalingen zal de wettelijke rente per maand worden berekend.
 11. Bij niet of niet tijdige betaling blijven de goederen eigendom van De Arend tot alle schuldvorderingen, zowel in kapitaal als de gemaakte kosten zijn voldaan. Tot dit moment is het de koper niet toegestaan de goederen in eigendom over te dragen, verpanden, of als zekerheid te stellen. De koper verklaart zich er uitdrukkelijk mee eens dat het eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door De Arend verkochte goederen die bij de koper aanwezig zijn.
 12. Levertijden zijn niet bindend en gelden slechts als indicatie van de te verwachten levertijd.
 13. Bestellingen op afroep dienen stip op de overeengekomen data afgeroepen en afgenomen te worden zonder dat enige sommatie zijdens de verkoper nodig is.
 14. Bij het niet binnen 4 weken na gereedheid afnemen of afroepen van de goederen is de koper opslag en handelingskosten verschuldigd met een minimum van €150,00 per m3 per week. Deze kosten dienen voor levering te worden voldaan.
 15. Het vervoer der goederen geschiedt op eigen risico van de koper. Nadat de goederen geleverd zijn en de bon getekend is voor ontvangst der goederen is de koper verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal en beschadiging der goederen.
 16. Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen indien dit schriftelijk binnen 3 dagen na levering worden gemeld.
 17. De Arend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de door de Arend geleverde goederen.
 18. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen/ gebreken ,gevolg-cq bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 19. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
 20. Voor alle aan ons gedane bestellingen gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Door zijn bestelling wordt de koper geacht met deze akkoord te gaan. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze algemene verkoopvoorwaarden van kracht. Afwijkingen van onze verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd.
Menu